مدیریت کیفیت

 ما در شرکت ناکو به خوبی آگاهیم که تداوم و موفقیت رابطۀ نزدیکی با تعهد تمام کارکنان و رویکرد صحیح به منابع دارند. به این خاطر است که ما بر سلامتی و ایمنی کارکنان و مدیریت قابل تداوم منابع طبیعی جهان اطراف خود، تأکید بسیار می­ ورزیم. ما همچنین از شریکان، فروشندگان و تامین کنندگانمان انتظار داریم که خط مشی ­های ما را رعایت نمایند.